Дата: 01.10.2022 1:36

            

            

Намаляване на количеството невъзобновяема енергия, използвана в предприятието (енергийна ефективност)

Преработвателни предприятия