Дата: 01.10.2022 1:53

            

            

Компоста представлява каша.